БАЙЛАНЫС
Мекен-жайымыз:

Қазақстан Республикасы, 060002, Атырау қаласы, Смағұлов к-ші 8, "Риверсайд" ғимараты
Тел.: 8 (7122) 92 8000

БАҚ-тармен байланыс жөніндегі бөлім:
Айнаш Ченгельбаева

БАҚ қарым-қатынас жөніндегі кеңесші Ainash.Chengelbayeva@ncoc.kz

БАҚ сұраулары

Бұл беттегі электрондық поштаны пайдалану тек бұқаралық ақпарат құралдарының сұраулары үшін ғана сақталған (журналистер). Тек бұқаралық ақпарат құралдарынын сұрақтары ғана қарастырылады.

КОНТАКТЫ
Почтовый адрес:

Республика Казахстан, 060002, город Атырау, ул. Смагулова 8, офис "Риверсайд"
Тел.: 8 (7122) 92 8000

Отдел по связям со СМИ:
Айнаш Ченгельбаева

Советник по связям со СМИ Ainash.Chengelbayeva@ncoc.kz

Press enquiries

Этот адрес электронной почты зарезервирован строго для представителей СМИ (журналистов). Рассматриваются только сообщения, поступающие от СМИ

CONTACTS
Post address:

Riverside building, 8 Smagulov str., 060002, Atyrau, Republic of Kazakhstan
Tel.: 8 (7122) 92 8000

NCOC Media Relations:
Ainash Chengelbayeva

Media Advisor Ainash.Chengelbayeva@ncoc.kz

Запросы от СМИ

Use of the email address on this page is strictly reserved for media requests only (journalists). Only messages from the media will be considered.